Moduli për aplikim online në nivelin bachelor

Apliko si "Vendas" nëse shkollen e mesme e keni të përfunduar në Kosovë, përndryshe zgjedhe "Huaj".