Verifikimi i dokumenteve - Verification of documents - Verifikacija dokumenata

Mesazh informues

Ky modul shërben për verifikimin e vlefshmëris së dokumenteve të lëshuar nga Universiteti "Haxhi Zeka". - This module serves to verify the validity of documents issued by the University "Haxhi Zeka". - Ovaj modul služi za proveru valjanosti dokumenata izdatih od strane Univerziteta "Haxhi Zeka".

Kërko me numër të barkodit për dokumente dhe me numër personal për diplomë.